ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “คนเลี้ยงคราม” สร้างทายาทสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน

 โครงการ “คนเลี้ยงคราม สร้างทายาทสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน

ณ กลุ่มทอผ้าบ้านนาขาม 30 หมู่ 7 บ้านนาขาม ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559  เวลา 07.45 น. – 17.45 น.วันที่ : 27 เม.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 315

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101