ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PDCA

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PDCA

กำหนดการบรรยาย

อบรมเชิงปฏิบัติการ PDCA คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 25598

วันศุกร์ที่  29 เมษายน  2559 หอประชุม 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

09.10 – 10.10 น.        วิทยากร 1

เรื่อง งานประกันคุณภาพกับการจัดการศึกษา : คุณอรุณศรี   นิภานันท์

 10.10 – 11.10 น.        วิทยากร 2

เรื่อง การบริหารจัดการด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA : คุณปทุมวดี  ศรีประทุมวงศ์         

11.10 -12.10 น.         วิทยากร 3

เรื่อง กิจกรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา โครงการ แผนงาน  : อ.นันทกาญจน์  เกิดมาลัยวันที่ : 27 เม.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 344

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101