ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกสัมภาษณ์เพื่อรับทุนเด็กเรียนดีสาขาการจัดการค้าปลีก

รายละเอียดสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกสัมภาษณ์เพื่อรับทุนเด็กเรียนดี
สาขาการจัดการค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ

เอกสารที่นักศึกษาต้องนำมาในวันเซ็นสัญญารับเงินสนับสนุน

รูปถ่าย 1 นิ้ว (เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปทุกรูป)    4 รูป
สำเนาวุฒิการศึกษา    2 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน    3 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน    3 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง/ผู้ค้ำประกัน    1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง/ผู้ค้ำประกัน    1 ฉบับ

หมายเหตุ - นักศึกษาตัองพาผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกันมาด้วยวันที่ : 4 ม.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 639

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101