ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปตารางนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3/56 ดาวน์โหลดตารางนิเทศ

                                                         สรุปตารางนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3/56

           ช่วงที่ 2  (กำหนดการนิเทศ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2557  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557)   (หน้าที่ 1- 4)   

           ช่วงที่ 3  (กำหนดการนิเทศ ตั้งแต่วันที่  2 พฤษภาคม 2557  ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557) (หน้าที่ 5)

                                                                                        ดาวน์โหลดตารางนิเทศวันที่ : 12 มี.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 990

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101