ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ ในวันอังคารที่ 25 ก.พ. 57 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมภูพานเพลช ลงทะเบียน เวลา 8.30 น. และพิธีเปิดเวลา 9.00 น.

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ ในวันอังคารที่ 25 ก.พ. 57 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมภูพานเพลช ลงทะเบียน เวลา 8.30 น. และพิธีเปิดเวลา 9.00 น.วันที่ : 19 ก.พ. 2557
ที่มา :
อ่าน : 768

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101