ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Supply chain ข้าวฮางสกลนครสู่อาเซียน ]
: 72
: 70
: 76
: 72
: 64
: 64
: 66
: 63
: 63
: 59
: 61
: 68
: 70
: 64
: 61
: 66
: 61
: 69
: 68
: 71
: 60
: 62
: 63
: 61
: 65
: 62
: 65
: 63
: 62

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101