ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Supply chain ข้าวฮางสกลนครสู่อาเซียน ]
: 129
: 121
: 126
: 119
: 123
: 116
: 118
: 119
: 111
: 106
: 109
: 123
: 123
: 114
: 108
: 121
: 119
: 126
: 130
: 123
: 124
: 121
: 121
: 123
: 128
: 125
: 128
: 116
: 124

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101