ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (หลักสูตรบริหารธุรกิจ) ]
: 101
: 98
: 95
: 90
: 93
: 96
: 99
: 89
: 90
: 95
: 90
: 92
: 80
: 89
: 93
: 91
: 92
: 89
: 90
: 95
: 97

ไปที่หน้า : [1] 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101