บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

คณบดี

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นางสาวสุพิชญา  นิลจินดา
ประธานสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางจีระนันต์  เจริญรัตน์
อาจารย์ 

นางธิติมา  รจนา
อาจารย์ 

นางสาวสิริพาพร  ยืนสุข
อาจารย์

ดร.เด่นชัย  สมปอง
อาจารย์

 นายศุภมิตร   บุญทา
อาจารย์

นางสาวปิยพัชร   วิมลโสภณกิตติ
อาจารย์

นางรุจิรา   จงคล้ายกลาง
อาจารย์

นางนาฎลดา   เรื่องชาญ 
อาจารย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

 


ผศ.วาทินี  ศรีมหา
ประธานสาขาวิชา
การบัญชี

ผศ.เกษร  ขาวสีจาน
อาจารย์

ผศ.นวรัตน์ สุรัติวรพัทธ
อาจารย์

นายศักดาเดช   กุลากุล
อาจารย์

นางจินตนา  จันทนนท์ 
อาจารย์

นางนิรมล เนื่องสิทธะ
อาจารย์

นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสาร
อาจารย์
   

 

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 


นายวราธร พรหมนิล
ประธานสาขาวิชา
การเงินการธนาคาร

ผศ.อิรยา มณีเขียว
อาจารย์

ผศ.ปิยะวดี ยอดนา
อาจารย์
 
นายอรรฆเดช  อุปชัย
อาจารย์
 
 
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป

 


นางเมธาวี  ยีมิน
ประธานสาขาวิชา
บริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป

ผศ.อรทัย   พันธ์สวรรค์
อาจารย์

ผศ.มิ่งสกุล   โฮมวงศ์
อาจารย์

 ดร.ปิยะจินต์   ปัทมดิลก
อาจารย์

นางสาวดวงฤดี   อิ่มบุญสุ
อาจารย์  

Dr. Philip Nicholls
อาจารย์

นายวศิน   เพชรพงศ์พันธุ์
อาจารย์

นายวัชระ   อักขระ
อาจารย์

นางกชพร  จันทร์เรือง
อาจารย์
 

 

 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  การจัดการโลจิสติกส์ และการค้าปลีก

 


ผศ.ชัยยศ  ณัฐอังกูร
ประธานสาขาวิชา
การตลาด

ผศ.นันทิยา  ผิวงาม
อาจารย์

นางนันทกาญจน์  เกิดมาลัย
อาจารย์

นางปูริดา  กล้าประเสริฐ
อาจารย์  

นายเกริกไกร  ปริญญาพล
อาจารย์

นางสาวชฎาพร   แนบชิด
อาจารย์

นางสาวกาญจนาภรณ์    นิลจินดา
อาจารย์
 
นางสาวชัญญานุช    พลธรรม
อาจารย์
 
 

 

  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 
นายสามารถ  อัยกร
ประธานสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ 

ผศ.ชาคริต   ชาญชิตปรีชา
อาจารย์

นางสาวประภัสสร ดาวะเศรษฐ์
อาจารย์ 

นางศิรประภา  ราชพิลา
อาจารย์

ดร.ชาติชัย    อุดมกิจมงคล
อาจารย์

ดร.สัญญาศรณ์  สวัสดิ์ไธสง
อาจารย์

นางพิศณี   พรหมเทพ
อาจารย์

นางสาวสายป่าน   จักษุจินดา
อาจารย์
 
 
  
 
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

นายภคพล คติวัฒน์ 
ประธานสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์
อาจารย์

ผศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล
อาจารย์

นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์
อาจารย์ 

นางศศิกานต์ สังข์ทอง
อาจารย์

นายชัยณรงค์  พูลเกษม
อาจารย์   อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางสาวภัทร์ศินี   แสนสำแดง
ประธานสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์

นายวิทวัส  ปานศุภวัชร
อาจารย์

นางสาวนันธารา   ธุลารัตน์
อาจารย์

นางสาวลฎาภา ศรีพสุดา
อาจารย์

นายจิรภัทร เริ่มศรี
อาจารย์
  
นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณี
อาจารย์ 

บุคลากรสายสนับสนุน

 


นายสุเทพ   จันทร์ชนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุพิชชา   ทิพวัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายประภัสศิลป์   นามเสนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวมนัสชนก  วภักดิ์เพชร
บรรณารักษ์

นายธิติพงษ์   สมจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
นายปรัชญา  สาระทรัพย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 


นางสาวภัทรา   บูรณะเนตร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางศุลีพร   น้อยนาง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวศศิภา   ชวพันธุ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุวิมล   โพธิ์บุญวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

นายโชคชัย   เรียมแสน
คนงาน

 

 

 

 

นางยุพิน    จิตรมั่น 
คนงาน

     

 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101