สถานที่ตั้ง 
 
            อาคาร  8  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เลขที่  680  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 
โทรศัพท์  0
4297 - 0028  โทรสาร.0 - 4297 - 0028 ต่อ 101 

ปรัชญา 
             วิทยาการก้าวหน้า    พัฒนาองค์ความรู้คู่คุณธรรม    เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

 

 

วิสัยทัศน์ 
          
มุ่งผลิตบัณฑิตและบริการด้านการจัดการ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  

 

 พันธกิจ 

          1. จัดกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม
          2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
          3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการการเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น
          5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
           
วัตถุประสงค์ 
           1.  คณะมีกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ  นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  สนองความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  พร้อมทั้งมีพื้นฐานความรู้เพื่อที่จะนำไปพัฒนาหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 
            2.  เป็นคณะที่มี อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา ของคณะ ร่วมมือกับบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา เข้าสู่มาตรฐานในระดับที่เป็นที่ยอมรับจากสังคม 
            3.  เพื่อให้ท้องถิ่นมีแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาการจัดการ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
            4.  ใช้เงินงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการจัดการให้แก่ท้องถิ่นและสังคม
          2. เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่นและสังคม
          3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการให้แก่ท้องถิ่นและสังคม
          4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและสังคม
          5. ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่นและสังคม
          6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

ค่านิยมองค์กร         

             เป็นองค์กรแห่งความสุข บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียว พอเพียง เสียสละ และอุทิศตนเพื่อองค์กรโดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานธรรมาภิบาล
 
 อัตลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ    :  เป็นคนดี มีจิตสามธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ
 
 เอกลักษณ์  คณะวิทยาการจัดการ  :  การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101