เอกสารสรุปโครงการ ปี 2557

เอกสารสรุปโครงการ ปี 2557

 

  • งบแผ่นดิน

Businees Computer Day 57
English Brush up for entrepreneurs
SMEs University 7 กิจกรรมวันครบรอบ 50 ปี
การเขียนแผนธุรกิจสำหรับโลกยุคใหม่
การพัฒนาความรู้สูการตรวจสอบบัญชี
การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
จิตสาธารณะและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2557
ตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา ประจำปี 2556
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ถ่ายทอดวัฒนธรรมและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาสมรรถภาพในการคิด
บริการวิชาการและเสริมสร้างทักษะฯ ให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน
ประกวดดาวเดือน SNRU
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาการปฏิบัติ
พัฒนาตนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
แม็คโครโชห่วย ครั้งที่ 6
แม็คโครและนักศึกษาร่วมพัฒนาร้านค้าโชห่วย
รัฐประศาสนศาสตร์ร่วมใจทำดีถวานในหลวง
รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันโลก
- สนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียน
สัมมนาทางการตลาด
สานสัมพันธ์ QA University
สายเลือด QA
สำรวจและอัพเกรดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
อบรมให้ความรู้ เสวนาศิษย์เก่า
อบรมให้ความรู้นักศึกษา PDCA

 

  • บ บศ.ก

โครงการ Business Computer Day
โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โครงการเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงาน
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการตลาด
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาบริหารทรัพย์ฯและการจัดการทั่วไป
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาการเงินการธนาคาร
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- โครงการรายงานประจำปี
โครงการรู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันโลก
โครงการศึกษาดูงานองค์กรสื่อสารมวลชนหลักสูตรนิเทศศาสตร์
โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์
โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอร์
โครงการอภิปรายปัญหา

 

  • งบ กศ.ป.

โครงการ Business Computer Day
โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
โครงการครุภุัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบกลไกลการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
โครงการค่ายบัญชีกับกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มอาชีพในชุมชน
- โครงการจัดทำรายงานประจำปี
โครงการทักษะคอมพิวเตอร์
โครงการฝ่ายฝึกวิชาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอาจารย์และเจ้าหน้าที่
โครงการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับนักรัฐประศาสนศาตร์
- โครงการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ


วันที่ : 30 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 508

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101