แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการการของพนักงานมหาวิทยาลัย

 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการการของพนักงานมหาวิทยาลัย

รอบ 1- 2 ปี 2558

 

                              - เกณฑ์การให้คะแนน Click to Download 

                                - ปม 1 excel Click to Download

                                - ปม 1 word Click to Download

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 8 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 395

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101