เอกสารงานประกันคุณภาพ

 คำสั่งที่-36-58-กรรมการประกันคุณภาพปี-57
คู่มือประกันคุณภาพ-2557-28-5-58
ตัวอย่าง-Sticker


วันที่ : 19 ส.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 482

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101