การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้จากการบริการวิชาการ

 การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้จากการบริการวิชาการ


 

Download เอกสารเผยแพร่การบริการวิชาการ

 


วันที่ : 27 มิ.ย. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1524

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101