ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร.0 4297 0028 ต่อ 0  โทรสาร 0 4297 0028 ต่อ 101  

e-mail:  fms.84@hotmail.com

คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 0 Fax.ต่อ 101